Vrouwelijke ondernemers de Wolden

Ontmoeten, verbinden, stimuleren, inspireren, versterken
Ik wil lid worden

Disclaimer

Disclaimer van website VO de Wolden
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website VO de Wolden

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en nieuwsberichten.
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Hoewel Vo de Wolden zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VO de Wolden garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. VO de Wolden wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer VO de Wolden links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. VO de Wolden aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is doorVO de Wolden niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid

Informatie gebruiken
VO de Wolden behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VO de Wolden of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Dit geldt eveneens voor persoonlijke gegevens en/of afbeeldingen van de op VO de Wolden geplaatste leden. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik

Wijzigingen
VO de Wolden behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen en opmerkingen kunt u gebruik maken van ons contactformulier of een mail sturen naar info@vodewolden.nl